Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Happy Building Index (HBI) ten aanzien van de website www.happybuildingindex.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HBI. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HBI.

De op deze website getoonde informatie wordt door HBI met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HBI behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel HBI alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HBI niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HBI. Deze websites welke geen eigendom zijn van HBI, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HBI. Hoewel HBI uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door HBI worden onderhouden wordt afgewezen.

HBI sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

Terug naar boven